Lampedusa: Reformacijska pomoć

Mediteran-Hope
Crkve reformacije te zajednice koje nasljeduju protestantsku religioznost, pod pokroviteljstvom Valdeško-Metodističke Crkve u Italiji, te Evangeličke Crkve iz Njemačke, na otoku Lampedusa i Siciliji (Italija) organiziraju stalnu humanitarnu pomoć izbjeglicama koje bježe od progona i teških životnih uvjeta iz Sjeverne Afrike.

Program koji provode zove se Mediterranean Hope – MH (Mediteranska nada). Cilj MH-a je: praktična pomoć i skrb o emigrantima, skupljanje i analiziranje informacija povezanih sa njihovom problematikom, razvijanje i provođenje programa za njihovu integraciju, te senzibiliziranje javnosti na probleme i prava izbjeglica.

MH se sastoji od četiri cjeline: Opservatoriji za mediteranske emigrante, Kuća kulture (Casa delle Culture), Punkt preusmjeravanja, i Humanitarni koridor.

Opservatorij je smješten na Lampedusi te osigurava i prenosi informacije o emigrantima svima kojima je ta problematika zanimljiva. Održava kontakte, komunikaciju i suradnju sa sličnim organizacijama. Promiče među-kulturnu suradnju ne bi li se proširila svjesnost o problematici, obučili volonteri, pomaže udrugama, novinarima, te istraživačima koje zanima društvena dinamika Mediterana, te promiče ekumensku i među religijsku inicijativu povezanu sa problemom emigranata.

Kuća kulture je smještena u Ragusi na Siciliji. To je višenamjenski objekt u koji se može smjestiti do četrdeset izbjeglica. U noj se organiziraju i različiti programi koji promiču i povezuju različite kulture. U kući su, trenutno, zbrinute ranjive skupine kao što su samohrane majke sa djecom. Ime, Kuća kulture (Casa delle Culture), dano je i zbog toga što promiče društveno-kulturološke aktivnosti integracije i dijaloga te među-kulturnu razmjenu.

Punkt preusmjeravanja ima za cilj pomoći i usmjeriti emigrante koji prođu kroz Kuću kulture. Blisko surađuju sa Crkvama koje su voljne i u mogućnosti prihvatiti te pomoći u integraciji izbjeglica i njihovih obitelji.

Humanitarni koridor je inicijativa MH-a koji ima za cilj omogućiti izbjeglicama siguran prolaz i putovanje kroz EU. Budući su emigranti često na metama organiziranih bandi koje se bave traffickingom te ih nastoje iskoristiti za protuzakonite aktivnosti radi se na tome da im se osigura Viza za EU. Pravo tražitelja azila i emigranata da se slobodno kreću po Europi ključni je element ovoga modela.

Svi koji žele pomoći MH to mogu učiniti na sljedeće načine: uključiti se u volonterski rad i inicijativama koje se organiziraju u sklopu projekta, promicati informacije o ovome projektu i problemima emigranata, te materijalno pomoći ovaj projekt.

Zainteresirani za projekt mogu se javiti na sljedeći E-mail: mh.lampedusa@gmail.com