Kakav je Isus Krist

Reformacijski nauk jasno naučava o tomu tko je, kakav je i kakav je bio Gospodin Isus Krist pa je na tragu iznesenoga potrebno uočiti sljedeće iz vjeroispovijedanja Reformirane crkve.

Krist je istinski Bog: Vjerujemo i naučavamo da je Sin Božji, naš Gospodin Isus Krist, od vječnosti predodređen i postavljen od Oca da bude Spasitelj svijeta. Također vjerujemo kako se rodio ne samo onda kada se utjelovio od Djevice Marije, i ne samo prije postanka svijeta, već od Oca prije sve vječnosti, na neizreciv način.

Prorok Mihej u svojoj knjizi poručuje, “Njegov je iskon od davnina, od vječnih vrjemena” Mih 5,1. Ivan je u evanđelju rekao, “U početku bijaše Riječ bijaše kod Boga, i Riječ bijaše Bog” Iv 1,1. Zato što se tiče Sinovljevog božanstva, on je jednak i istobitan s Ocem, istinski Bog: Fil 2,11. Ne samo po imenu ili po usvajanju ili nekom zaslugom, nego u biti i naravi kao što je apostol Ivan poučavao, “On je Istinit, Bog i vječni život” 1 Iv 5,20. Pavao također piše, “Govorio nam je po Sinu, koga je postavio baštinikom svega i po kome je stvorio svijet. Sin, koji je odsjev njegova sjaja i otisak njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silinom riječi…” Heb 1,2-3. Gospodin je o sebi u Evanđelju rekao: “A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe samog slavom koju imadoh kod tebe prije nego postade svijet.” Iv 17,5. Na drugom je mjestu u Evanđelju napisano: «Stoga su još više nastojali da ga ubiju, jer je… Bog nazivao svojim Ocem, izjednačujući sebe s Bogom” Iv 5,18.

Krist je pravi čovjek u stvarnom tijelu: Vjerujemo i naučavamo da je vječni Sin, vječnoga Boga postao Sinom čovječjim, iz Abrahamovog i Davidovog sjemena bez čovjekovog učešća, suprotno od onog što eboniti naučavaše, djevičanski je začet Duhom Svetim i rođen od Djevice Marije kao što nam je evanđeoska povijest pozorno objasnila: Mt 1. Pavao je naučavao: “Nije na sebe uzeo anđeosku narav, nego sjeme Abrahamovo.” Apostol Ivan je napisao da svatko tko ne vjeruje da je Isus Krist došao u tijelu, nije od Boga Stoga Tijelo Kristovo nije bilo niti prividno, niti doneseno s neba.

Naš je Gospodin istinski trpio: Vjerujemo kako je naš Gospodin Isus Krist istinski trpio i umro za nas u tijelu kao što je i Apostol naučavao: 1 Pt 4,1. Ne prihvaćamo krivovjerje Jakobita i svih onih koji ne priznaju Kristovo trpljene. Prihvaćamo i vjerujemo da je proslavljeni Gospodin bio razapet za nas kao što je i Pavao pisao: 1 Kor 2,8.

Krist je uistinu uskrsnuo iz mrtvih: Vjerujemo i naučavamo da je isti Isus Krist, naš Gospodin, u svome istinskome tijelu u kojemu je bio raspet i pokopan, ponovno ustao iz mrtvih. Nije neko drugo tijelo uskrslo već ono koje je bilo pokopano, ili duh bio uzet umjesto tijela, već je sačuvano njegovo istinsko tijelo. Njegovi su učenici ugledavši ga mislili kako su vidjeli Njegov duh, On im je pokazao svoje ruke i stopala koje su imale na sebi ožiljke čavala i rana, te rekao; “Pogledajte moje ruke i moje noge, ja sam, ja glavom! Opipajte me i ustanovite! Duh nema mesa ni kostiju kao što vidite da ih ja imam” Lk 24,39.

Krist je uistinu uzašao na nebesa: Vjerujemo da je naš Gospodin Isus Krist u svome tijelu uzašao iznad svih vidljivih nebesa u najuzvišenije nebo, što je, prebivalište Božje i prebivalište svetih, te je s desne strane Boga Oca. Premda ono označava naše jednako učešće u slavi i veličanstvu, ono je određeno mjesto o kojemu Gospodin kaže u Evanđeljima, “Idem da vam pripravim mjesto!” Iv 14,2. Apostol Petar, također poručuje: “Onoga koga nebo treba da pridrži do vrjemena sveopće obnove” Dj 3,21. S neba će se taj isti Krist vratiti da sudi svijetu u vrijeme kada će zloba biti na vrhuncu u svijetu i kada će Antikrist, iskvarivši istinsku vjeru ispuniti sve praznovjerjem i bezboštvom, te okrutno proganjati crkvu krvoprolićem i paljenjem: Dn 11. Krist će doći po svoje i po svome dolasku uništiti Antikrista, te suditi žive i mrtve: Dj 17,31. Jer će mrtvi uskrsnuti: l Sol 4,14ss. Svi će se živući toga dana, koji je nepoznat svom stvorenju, promijeniti “u treptaju oka” i svi će vjerni biti uzdignuti ususret s Kristom u zrak, kako bi ušli s njim u blagoslovljeno prebivalište u vječnosti: Mk 13,32. 1 Kor 15,51. No, nevjerni bezbožnici biti će bačeni zajedno s đavolom u pakao i vječno će gorjeti i nikada neće moći biti izbavljeni od muka: Mt 25,46.

Plodovi Kristove smrti i uskrsnuća: Snagom svoje patnje i smrti i svim djelima koje je učinio i podnio za naše dobro dolaskom u tijelo, Gospodin je izmirio sve vjerne s nebeskim Ocem, dao je zadovoljštinu za grijehe, razoružao je smrt, nadjačao osudu i pakao, uskrsnućem od mrtvih donio i obnovio život i besmrtnost. Jer on je naša pravednost, život i uskrsnuće, jednom riječju, punina i savršenstvo svih vjernih, spasenje i dostatnost. Jer je apostol poučio; “Bog odluči u njemu nastaniti svu Puninu” Kol 1-2.

Isus je Krist jedini Spasitelj svijeta i istinski iščekivani Mesija: Vjerujemo i naučavamo da je Isus Krist, naš Gospodin, jedinstven i vječni Spasitelj čovječanstva, tako i cijeloga svijeta, u kome su spašeni vjerom svi prije dolaska Zakona, oni pod Zakonom i pod evanđeljem, kao što će mnogi i biti spašeni na kraju vrjemena.

Sam je Gospodin u Evanđeljima poučio; “Tko u ovčinjak ne ulazi navrata, već se uspinje na drugome mjestu, on je lopov i razbojnik … ja sam vrata ovcama” Iv 10,1.7. Isto Evanđelje na drugom mjestu veli; “Abraham, otac vaš, treptio je od radosti u želji da vidi moj Dan.” Iv 8,56. Apostol Petar također poučava,”Spasenja nema ni po jednom drugom jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spast. ” “Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.”. “Uostalom, mi vjerujemo da smo spašeni, jednako kao i oni, milošću Gospodina Isusa.”: Dj 4,12. 10,43. 15,11.

Apostol Pavao poučava; “su svi jeli isto duhovno jelo; da su svi pili isto duhovno piće. Pili su, naime iz duhovne stijene koja ih je pratila, a ta stijena bijaše Krist” 1 Kor 10,3-4. Tako čitamo što Ivan poučava; da joj se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života Otk 13,8. Ivan Krstitelj je svjedočio o Kristu: “Evo Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta!” Iv 1,29. Zato otvoreno naučavamo i propovijedamo da je Isus Krist jedini Izbavitelj i Spasitelj svijeta, Kralj i Veliki svećenik, Istinit i iščekivani Mesija, svet i blagoslovljen; koga su Zakon i Proroci navijestili da ga je Bog od vječnosti odredio i poslao k nama te ne trebamo tražiti nikoga drugoga. Sada nam svima preostaje jedino da Isusu Kristu damo svu slavu, vjerujemo u Njega, samo u Njemu nađemo odmora odbacujući svu drugu pomoć. Koji god traže spasenje izvan Krista, ispali su iz milosti Božje, učinili su sebi Krista ništavnim i uzaludnim: Gal 5,4.

Prihvaćena su vjerovanja s četiri koncila: Ukratko, iskrena srca vjerujemo i otvorenih usta ispovijedamo sve što je rečeno u Svetome pismu o tajni utjelovljenja našega Gospodina Isusa Krista i sve što je sročeno u vjerovanjima i uredbama prvih četiri sinodalnih koncila održanih u: Niceji, Carigradu, Efezu i Kalcedonu; zajedno s vjerovanjem blaženog Atanazija i sličnih vjeroispovijedanja, te odbacujemo sve što je suprotno ovima. (II.HV XI)

© reformacija.net